Veel gestelde vragen


Wanneer en hoe kunt u een kind aanmelden?

Wanneer vallen de vakanties en vrije dagen in het schooljaar 2017-2018?

Wanneer wordt uw kind leerplichtig en wat betekent dat?


Is het mogelijk verlof te krijgen buiten de vakanties om?

Waar kunt u terecht met een klacht?


1. Wanneer en hoe kunt U een kind aanmelden?

De aanmelding en inschrijving van een kind verloopt als volgt:
• Wanneer uw kind in de periode tussen augustus 2018 en augustus 2019 de leeftijd van 4 jaar bereikt, wordt verwacht dat u zich gaat oriënteren op een geschikte basisschool. Zodat u zich heeft voorbereidt op de te maken schoolkeuze.
• U ontvangt geen brief van de Gemeente Waalwijk. In de weekbladen en plaatselijke informatie kunt u lezen wanneer er zgn. open dagen of kennismakingsochtenden zijn.
• Als ouders hun kind op onze school willen aanmelden of belangstelling hebben voor onze school, kunnen zij een afspraak maken voor een informatief gesprek met de directie en/of bouwcoördinatoren. Na afloop van het persoonlijk
gesprek en (indien op dat moment mogelijk ) een rondleiding, kunnen de ouders besluiten of zij hun kind op onze school willen inschrijven.
• Een kind wordt op school aangemeld door het invullen en ondertekenen van het inschrijfformulier. Het formulier kan bij de directie en/of bouwcoördinatoren worden afgegeven.

• Voor de kinderen die nog vier jaar moeten worden gelden de volgende regelingen:
Kinderen die 3 jaar en 10 maanden oud zijn mogen, op uitnodiging van school, vier dagdelen komen ‘oefenen’.
Deze dagen zijn gespreid over de periode tot de vierde verjaardag van het kind.
Wanneer het kind vier jaar is, mag het naar school.

 
2. Wanneer vallen de vakanties en vrije dagen in het schooljaar 2017-2018?  

Eerste schooldag  28 augustus      Hemelvaart  10 mei
Herfstvakantie  16 tot 20 oktober   2e Pinksterdag  21 mei
Kerstvakantie  25 december tot 5 januari   Studiedag  26 september
Voorjaarsvakantie  12 tot 16 februari   Studiedag  14 november
2e paasdag  2 april   Laatste schooldag  6 juli
Meivakantie  30 april tot 11 mei                                     Zomervakantie  9 juli tot 17 augustus                           
Vrije dagen gr.1-2  25-9, 10-11, 6-12, 15-1, 2-3, 3-4, 23-3,
 22-5, 11-6, 29-6
   Vrije dagen gr.3-4  6-12, 3-4, 22-5 
Vrije dagen gr.1  24-1, 31-1, 30-5, 6-6      

Deze staan vermeld op de jaarkalender die aan het begin van elk schooljaar wordt uitgereikt.


3. Wanneer wordt uw kind leerplichtig en wat betekent dat?

Een kind is leerplichtig vanaf het moment dat het vijf jaar is. Maar vierjarige kinderen mogen de hele week naar school. Leerplichtige kinderen moeten de hele dag naar school, jongere kinderen hoeven dat niet. We vinden het fijn als ook kinderen van 4 jaar met een zekere regelmaat naar school komen. Mocht dat om wat voor reden dan ook nog niet gaan, overlegt u dan even met de groepsleerkracht en of de directie.


4. Is het mogelijk verlof te krijgen buiten de vakanties om?

De directeur kan buiten de vakanties, extra verlof verlenen wanneer er sprake is van gewichtige omstandigheden. Met de leerplichtambtenaar zijn hierover afspraken gemaakt. De regels voor het verlenen van verlof zijn fors aangescherpt.
Gewichtige omstandigheden kunnen o.a. zijn:
Voor vieringen van nationale feesten, gedenkdagen, of verlofdagen i.v.m. godsdienst of levensovertuiging dient men minimaal twee dagen vooraf verlof aan te vragen.

Niet gewichtige omstandigheden zijn o.a.:
Verlof kan uitsluitend schriftelijk bij de directeur en/ of bouwcoördinatoren worden aangevraagd.
Neem bij twijfel altijd even contact op met de directeur. Elk ongeoorloofd verlof moet gemeld worden bij de leerplichtambtenaar. Bovendien controleert de leerplichtambtenaar de verlofaanvragen twee keer per jaar.


5. Waar kunt u terecht met een klacht?

Het is wettelijk verplicht een klachtenregeling te hebben.
Klachten kunnen gaan over: In de schoolgids staat op blz. 28 en 30 nadere informatie over de klachtenregeling. 
Hier kunt u de namen, adressen en telefoonnummers vinden.