Veel gestelde vragen


Wanneer en hoe kunt u een kind aanmelden?

Wanneer vallen de vakanties en vrije dagen in het schooljaar 2017-2018?

Wanneer wordt uw kind leerplichtig en wat betekent dat?


Is het mogelijk verlof te krijgen buiten de vakanties om?

Waar kunt u terecht met een klacht?


1. Wanneer en hoe kunt U een kind aanmelden?

Wanneer uw kind in de periode tussen augustus 2020 en augustus 2021 de leeftijd van 4 jaar bereikt, wordt verwacht dat u zich gaat oriënteren op een geschikte basisschool. Zodat u zich heeft voorbereidt op de te maken schoolkeuze.
U ontvangt geen brief van de Gemeente Waalwijk. In de weekbladen en plaatselijke informatie kunt u lezen wanneer er zgn. open dagen of kennismakingsochtenden zijn.
Als ouders hun kind op onze school willen aanmelden of belangstelling hebben voor onze school, kunnen zij een afspraak maken voor een informatief gesprek met de directie. Na afloop van het persoonlijk gesprek en (indien op dat moment mogelijk) een rondleiding, kunnen de ouders besluiten of zij hun kind op onze school willen inschrijven.
Een kind wordt op school aangemeld door het invullen en ondertekenen van het inschrijfformulier dat bij de directie te verkrijgen is. Het formulier kan bij de directie worden afgegeven.

Heeft u interesse? Bel, mail of loop gerust eens binnen.
Locatie De Hoef:
Burg. Teijssenlaan 33
5142 PG Waalwijk
T: 0416-561600

Locatie Hugo:
Kastanjestraat 2
5143 CZ Waalwijk
T: 0416-561604

E: info.hoefhugo@stichtingbravoo.nl

Voor de kinderen die nog vier jaar moeten worden gelden de volgende regelingen:
Kinderen die 3 jaar en 10 maanden oud zijn mogen, op uitnodiging van school, vier dagdelen komen ‘oefenen’.
Deze dagen zijn gespreid over de periode tot de vierde verjaardag van het kind. Wanneer het kind vier jaar is, mag het naar school.

 
2. Wanneer vallen de vakanties en vrije dagen in het schooljaar 2020-2021? 

Hieronder vindt u de jaarkalender 2020-2021 met de belangrijke data en een toelichting. Door het jaar heen kunnen data wijzigen, via SchouderCom is altijd een actuele kalender te raadplegen.


3. Wanneer wordt uw kind leerplichtig en wat betekent dat?

Een kind is leerplichtig vanaf het moment dat het vijf jaar is. Maar vierjarige kinderen mogen de hele week naar school. Leerplichtige kinderen moeten de hele dag naar school, jongere kinderen hoeven dat niet. We vinden het fijn als ook kinderen van 4 jaar met een zekere regelmaat naar school komen. Mocht dat om wat voor reden dan ook nog niet gaan, overlegt u dan even met de groepsleerkracht en of de directie.


4. Is het mogelijk verlof te krijgen buiten de vakanties om?

De directeur kan buiten de vakanties, extra verlof verlenen wanneer er sprake is van gewichtige omstandigheden. Met de leerplichtambtenaar zijn hierover afspraken gemaakt. De regels voor het verlenen van verlof zijn fors aangescherpt.
Gewichtige omstandigheden kunnen o.a. zijn:
Voor vieringen van nationale feesten, gedenkdagen, of verlofdagen i.v.m. godsdienst of levensovertuiging dient men minimaal twee dagen vooraf verlof aan te vragen.

Niet gewichtige omstandigheden zijn o.a.:
Verlof kan uitsluitend schriftelijk bij de directeur en/ of bouwcoördinatoren worden aangevraagd.
Neem bij twijfel altijd even contact op met de directeur. Elk ongeoorloofd verlof moet gemeld worden bij de leerplichtambtenaar. Bovendien controleert de leerplichtambtenaar de verlofaanvragen twee keer per jaar.


5. Waar kunt u terecht met een klacht?

Op school kunnen problemen ontstaan tussen ouders of leerlingen en (medewerkers van) de school. Vaak worden zulke problemen in onderling overleg bijgelegd. Soms is een meningsverschil van dien aard, dat iemand een klacht hierover wil indienen. Die mogelijkheid is er. Voor de school is een klachtenregeling vastgesteld. Deze is voor iedereen die bij de school betrokken is in te zien op onze website. Iemand die wil klagen kan dat het beste eerst kenbaar maken bij de schoolleiding of het schoolbestuur. Mogelijk kan de klacht dan verholpen worden.

De school is voor de behandeling van klachten tevens aangesloten bij een onafhankelijke klachtencommissie: “de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)”. Zowel ouders en leerlingen als personeelsleden kunnen een klacht voorleggen aan de LKC.

zie klachtenregeling