Ouderparticipatie MR


De Medezeggenschapsraad (MR) denkt en praat mee over het beleid en bestuurlijke zaken.
Ze brengt eventueel advies uit aan het bestuur (BRAVOO).
Binnen de MR heeft een aantal ouders zitting,die een actieve rol spelen in het bepalen van het reilen en zeilen in onze school.
Voor een aantal directie- en bestuursbeslissingen is zelfs instemming van de MR nodig. Dit is wettelijk geregeld in een MR-reglement.
Onderwerpen, die aan de orde komen zijn b.v. de formatie, benoemingen, begroting, huisvesting, leermethoden, nascholing van leerkrachten, ICT-beleid, schoolgidsen en communicatie naar ouders. Hieronder kunt u ook lezen wat er tijdens de afgelopen vergadering is besproken.

In de MR zitten 3 ouders en 3 leerkrachten.

Teamgeleding Oudergeleding
Hettie Mosselveld (Hoef) Ivanka Maijers-Ketelaars (Hoef)
Lonneke Sloothaak (Hoef) Ivanka van Antonioli- Asselt (Hoef)
Lotte van der Wiel (Hugo) Fiona Kuis (Hoef)            

Alfred Jeths vertegenwoordigt het bevoegd gezag. (bestuur)
De MR vergadert 6 á 8 keer per jaar.

Elk najaar zijn er MR-verkiezingen en kan elke ouder zich als kandidaat verkiesbaar stellen.
Wilt u meer weten over de MR of wilt u dat de MR zaken aankaart bij het bestuur, dan kunt u contact opnemen met de onderstaande personen.

Plaatsvervangend voorzitter:
Ivanka Maijers

Secretaris: roulerende MR leden
(Lotte houdt punten van de notulen tijdens de vergadering op laptop bij)

Email: medezeggenschapsraad@obsdehoef-hugo.nl

Publicatie MR jaarverslag schooljaar 2017-2018
Druk op deze link op het jaarverslag in te zien.

Vergadering 14 januari 2019

Noodgebouw MIKZ
Dit is een meerjarentraject. Er is een groep mensen Hans van Dommelen, directeur Mikz en Alfred die hebben bij elkaar gezeten. Contact met de gemeente geweest waar het probleem nu nog ligt. Mikz moet hiervoor ook een investering doen dus ze zullen niet over 1 nacht ijs gaan.

Huisvesting:
Op de Hoef gaan er wat dingen opgeknapt worden aan de binnenkant. Vloerbedekking kleutergangen wordt vervangen kerst –of meivakantie. Werkplekken worden gecreëerd in de bovenbouw. We wachten op een offerte. Er moeten gordijnen vervangen worden. Dit hopen we voor de kerst te regelen.

Schooltijden voortgang
Flink uitzoekwerk, vooral urenberekening, om de schooltijden gelijk te trekken. We lopen iets achter op het geplande traject.

SOP (Traject aanpak schoolplan)
31 januari is hier een studiemiddag voor. Er wordt dan in groepen gekeken naar de sterkte en zwakte analyses, visie en grote missie van school. Hierna wordt er gekeken naar wat de grootste gemene deler is. De werkgroep schoolplan moet hier voor 31 januari besloten worden.

U kunt zich altijd aanmelden om 'n vergadering bij te wonen of punten aan te dragen die in de MR besproken dienen te worden.Vergadering 20 juni 2018

De plus klassen doen het goed. In een onderzoek kwam een positieve reactie van kinderen en ouders.

Ivanka Maijers gaat vanaf volgend schooljaar deelnemen aan de GMR.

Avg functionaris; er zal worden gekeken binnen de scholen wie hiervoor aangesteld kan worden.

Er is een bestedingsplan gemaakt ten aanzien van de inzet van extra middelen om de werkdruk te verminderen voor het schooljaar 2018-2019. De mr heeft hieraan instemming verleend. Het rooster en de verdeling hiervan in uren en dagen is door de mr aangenomen en instemming aan verleend.

De formatie is rond en de infobrief met de klassenverdeling en samenstelling van de nieuwe groepen 3 is uitgedeeld aan de ouders.

Er zal binnen de jaarplanning gekeken worden naar het tijdstip van de af te nemen Cito toetsen, zodat dit niet samenvalt met bijvoorbeeld de wandelvierdaagse in Waalwijk. Deze termijn moet wel binnen de wettelijke marge vallen.

Elke klas krijgt vanaf volgend schooljaar een klassenbudget van 35 euro. Dit is te besteden door de docenten voor uitgaven, zoals een kleine traktatie, juffendag of naar eigen inzicht.


Vergadering 16 april 2018

De onderwijsassistentes zijn begonnen;
De stakingsgelden worden naar rato onder de Hoef en Hugo verdeeld;

Er is een start gemaakt met de werkdrukvermindering. In het team is besproken waar er tegenaan wordt gelopen en door het turven van deze punten wordt gekeken welke de prioriteit krijgen;

Het vakantierooster voor volgend schooljaar is goedgekeurd. Hierin geen bijzonderheden;

Informatie over het formatieplan: het aantal groepen blijft gelijk (15 op de Hoef en 5 op de Hugo).


Vergadering 29 januari 2018

Het arbo jaarplan wordt door Alfred gemaakt.

Brief van de inspectie is positief ontvangen. De belangrijkste speerpunten zijn rust op school en een positief klimaat creëren voor verdere schoolontwikkeling.

Beide locaties kijken naar de vervanging van methodes. Op dit moment worden er verschillende methodes uitgeprobeerd om zo tot een goede keuze te kunnen komen.

Een doel is om intercollegiaal te gaan coachen en te kijken naar de doelstellingen in de lessen en de opbrengsten hiervan.
De begroting is besproken. Er wordt gekeken of er nog ruimte is voor meer uren voor een conciërge voor beide locaties.Vergadering 7 november 2017

Het arbobeleidsplan is besproken en klaar. Er is een preventie medewerker aangesteld.
Alfred geeft aan dat de organisatiestructuur met betrekking tot de locatieleiders rond is. Intern zijn volgens de geldende procedures 2 locatieleiders aangesteld. Benoemd zijn voor de Hoef, Robert Vermeulen en voor de Hugo, Karin Bockenholt. Op termijn komen er mogelijk 2 locatieleiders en 1 directeur.
Karin zal vanwege haar nieuwe functie afstand nemen van haar mr. functie.

De begroting is redelijk klaar. De meerjarenbegroting loopt nog.

Een keer in de vier jaar dient er een RI (risico inventarisatie) plaats te vinden. Deze is wettelijk verplicht en waarin een plan van aanpak dient te staan op de knelpunten binnen de scholen. Deze knelpunten kunnen liggen binnen de fysieke en mentale omgeving. Niet op het gebied van opbrengsten, veiligheid en welbevinden hiervoor zijn arbo meetinstrumenten. Het bestuur dient hiervoor een plan van aanpak te maken en kan hierbij gebruik maken voor hun inzichten van vragenlijsten. De RI is voor een deel al ingevuld als deze klaar is zal hij besproken worden in

Het gebouw is erg verouderd. De brandweer heeft een tijd geleden aandachtpunten benoemd o.a. de deuren en de noodverlichting en de gordijnen. Hier is 6500 euro voor begroot. De gemeente doet minder aan het onderhoud van de scholen. Er zal daarom een meerjaren onderhoudsplan opgesteld moeten worden.