Voor de ouders


Ouderbetrokkenheid

Wij vinden het erg belangrijk voor de kinderen dat er een goed contact is tussen de ouders en de school. In eerste instantie om wederzijds op de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen omtrent het kind.
Daarnaast willen wij de ouders zoveel mogelijk betrekken bij het schoolgebeuren, zodat men goed op de hoogte blijft van het geen er op school plaatsvindt. Dit proberen wij zoveel mogelijk te doen door gerbuikt te maken van “Klasbord” als communicatiemiddel. Aan het begin van het jaar ontvangen de ouders een uitnodiging om zich aan te melden. De leerkrachten kunnen op deze manier oproepen doen, foto’s plaatsen van allerlei activiteiten of korte mededelingen doen.

Wij hebben in onze school twee officiële geledingen, waarin ouders vertegenwoordigd zijn:

De MR (Medezeggenschapsraad)
De MR denkt en praat mee over het beleid en bestuurlijke zaken. Ze brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan de directie. De Gezamenlijke Medezeggenschapsraad (GMR) doet dit op bovenschools niveau aan het bestuur van de Stichting BRAVOO.
Voor een aantal directie- en bestuurs-beslissingen is zelfs instemming van MR nodig. Dit is wettelijk geregeld in een MR-reglement. Onderwerpen, die aan de orde komen zijn bv. de formatie, benoemingen, begroting, huisvesting, leermethoden, nascholing van leerkrachten, ICT-beleid, schoolgidsen en communicatie naar ouders.

In de MR zitten 4 ouders en 4 leerkrachten. De directeur vertegenwoordigt het bevoegd gezag. Er is regelmatig overleg tussen de directeur en de MR, meestal voorafgaand aan of aansluitend op de MR-vergadering.
De MR vergadert zo'n 6 keer per jaar. Deze vergaderingen zijn openbaar. De data zijn te vinden in de schoolkalender.

Elk najaar zijn er MR-verkiezingen en kan elke ouder zich als kandidaat verkiesbaar stellen.
Wilt u meer weten over de MR of wilt u dat de MR zaken aankaart bij het bestuur, dan kunt u contact opnemen met de onderstaande personen.

Voorzitter MR Hettie Mosselveld

Secretaris MR Anke Pooters

De OAC (Ouder Activiteiten Commissie)
Naast het leeraspect op school, worden er regelmatig activiteiten georganiseerd, die zowel leerzaam als plezierig zijn. Een groep ouders organiseert deze activiteiten samen met de leerkrachten. Minstens drie keer per jaar komen alle OAC-leden bij elkaar. Daarbij is de directie aanwezig. Tijdens deze bijeenkomsten wordt o.a. gesproken over het werken van de verschillende activiteitencommissies, (bijv. Kerst of Carnaval) en het verslag van het overleg.
Elk jaar treedt een aantal leden van de OAC af. Voor ouders is het dan mogelijk zich verkiesbaar te stellen.

Voorzitter OAC
Judith Nederveen (De Hoef)

SecretarisOAC
Kristel de Beus (De Hoef)

Penningmeester OAC
Marlouk van de Griendt (De Hoef)