Home
Onze School
Onze Kinderen
Meesters en Juffen
Voor de ouders
Nieuws
Fotoboek
Contact
Laatste Nieuwtjes
Er zijn geen nieuws items aanwezig...
 
Privacy Policy en Sitemap

Activiteiten


Inloopmiddagen, inloopochtend
De gesprekken cyclus rondom de resultaten:
• In de derde schoolweek vinden er kennismakingsgesprekken plaats.
• In december krijgen de kinderen een zogenaamd klein rapport waarin alleen de gemiddelde punten tot dan toe vermeld staan.
• In februari en juni/juli (na de Cito’s) krijgen de kinderen een uitgebreid rapport waarna er gesprekken zullen volgen. Een inschrijflijst wordt voor de gesprekken opengezet via Schoudercom.

Buiten deze rapportbesprekingen om is het altijd mogelijk een afspraak te maken met de leerkracht om over uw kind te praten. Loop bij voorkeur ’s middags na schooltijd gerust even binnen. Komt het de leerkracht op dat moment niet uit, dan maakt hij/zij graag een afspraak met u voor een ander moment.

Huiswerk

In de groepen 7/8 op de Hugo en  Hoef worden elke week huiswerkopdrachten meegegeven. In de regel wordt 4 keer per week een taak meegegeven.
Die taken worden genoteerd in een agenda en moeten op afgesproken dagen en tijden weer ingeleverd worden. Dit ter voorbereiding op het voortgezet onderwijs. Door regelmatig in de agenda van uw kind te kijken, kunt u lezen welke taken uw kind moet uitvoeren.


Lichamelijke oefening
In de groepen 1 en 2 staat bewegingsonderwijs dagelijks op het programma. De kinderen hebben geen gymkleding nodig. Het kind heeft alleen gymschoenen nodig (liefst met klittenband), die op school bewaard worden.
Voor de overige groepen maakt onze school gebruik van een vakleerkracht gymnastiek
Voor de groepen 3 t/m 8 is gymkleding wel verplicht: een korte broek, t-shirt met korte mouwtjes of turnpak en gymschoenen met witte zolen. Turnschoenen zijn niet toegestaan.
We vragen u als ouder er op te letten dat uw kind zijn/haar spullen op de juiste dag mee naar school neemt en ook weer mee naar huis brengt. Geen gymspullen betekent dat uw kind niet deel kan nemen aan de gymles.


Schoolreis, schoolkamp en buitenschoolse activiteiten
Voor de jaarlijkse schoolreis wordt van u een bijdrage verwacht van € 27,50,-. Aan het einde van het schooljaar krijgt u een brief mee met de nodige betaal informatie. De data van de schoolreizen staan in de jaarkalender.
Ter afsluiting van de basisschool- gaan de kinderen van groep 8 van De Hoef en Hugo op schoolkamp. Hiervoor wordt een bijdrage gevraagd van € 50,00 per kind. Het is mogelijk om dit bedrag in termijnen te betalen. Er kan al vanaf groep 7 gespaard worden. Het verschuldigde bedrag dient voor ieder kind betaald te worden. Nadere informatie ontvangt u via de leerkracht van groep 7.

Enkele malen per jaar kunnen de leerlingen deelnemen aan buitenschoolse activiteiten, zoals bijvoorbeeld een schoolvoetbaltoernooi, schoolhandbal-toernooi, etc. De organisatie van deze activiteiten ligt buiten de verantwoordelijkheid van de school. Toch zorgt het team ervoor dat er genoeg begeleiding is. Wanneer er hulpouders nodig zijn, zal de school dit via een brief melden.

Overblijven tussen de middag en de voor– en naschoolse opvang.
Op onze school is het mogelijk uw kind te laten overblijven (TSO= tussenschoolse opvang).

Locatie Hoef:
Op De Hoef kunt u uw kind aanmelden door het inschrijfformulier in te vullen. Op locatie De Hoef wordt de TSO gecoördineerd en georganiseerd door vrijwilligers. Zij zorgen ervoor dat het eten in een gezellige sfeer plaatsvindt.
Regelmatig is er sprake van een tekort aan hulp. We rekenen erop, dat voldoende ouders bereid zijn om het overblijven op beide locaties te kunnen handhaven.

Tijdens het eten krijgen de kinderen thee (De Hoef). Lust uw kind dit niet, dan kunt u zelf wat te drinken meegeven. Na het eten kunnen de kinderen onder toezicht spelen op de speelplaats.

Voor het overblijven gelden (voorlopig) de volgende bedragen:
De Hoef € 1,50 per kind per keer. Betalingen gaan via een automatische incasso.

Coördinator overblijven de Hoef;
Mevr. Nicole van Hal
E-mail: overblijvendehoef@gmail.com

Locatie Hugo:
Op locatie de Hugo wordt het overblijven verzorgd door een externe partij, de TSO-CLUB. Zij verzorgen het overblijven met geschoolde vrijwilligers, aangestuurd door een (locatie)coördinator.

Voor het overblijven geldt een tarief van €2,25 per keer. Daarbij maakt het niet uit of uw kind veel of weinig overblijft. U betaalt geen inschrijf- of abonnementskosten, enkel voor de overblijf die uw werkelijk afneemt.

Na eenmalige registratie in het online administratiesysteem reserveert u de

overblijfmomenten die u nodig heeft. Dat kan structureel of incidenteel. Aan- en afmelden kan tot 11 uur op de dag van het overblijven. De betaling geschiedt maandelijks via automatisch incasso.

Meer informatie
Heeft u vragen of opmerkingen of wilt u meer informatie, dan kunt u daarvoor terecht op de website (www.tsoclub.nl) of bij de coördinator Barbara Haverhals (barbara@tsoclub.nl)


Voor de voor – en naschoolse opvang kan Uw kind terecht bij de buitenschoolse opvang (BSO) van de Kinderopvang MIKz. Hun pedagogische medewerkers zijn zich ervan bewust, dat u uw kind niet bij de eerste de beste wilt achterlaten.
BSO is voor werkende en studerende ouders goedkoper dan u denkt!
De manier van werken van de BSO is uitvoerig beschreven in het pedagogische plan van Mikz. U kunt dat opvragen.
Inschrijfformulieren: website www.mikz.nl
Telefonische informatie: 0416 – 369660


Veiligheid
We willen dat uw kind en ook het personeel in een veilige omgeving kan spelen en werken.
Dat wil ook zeggen dat er veel aandacht is voor het ‘welbevinden’ van iedereen en dat we pestgedrag zoveel mogelijk willen vermijden. Mocht u merken dat er sprake is van pestgedrag, dan vragen wij u dat te melden. We kunnen dan proberen via gesprekken met ouders, kinderen en andere betrokkenen het pestgedrag zo snel mogelijk de kop in te drukken.

Daarnaast moeten kinderen ook veilig op school kunnen komen.
Op beide locaties zorgen de ouders zelf voor een veilige oversteek van hun kind.
Op onze school wordt systematisch verkeersles gegeven, maar die lessen zijn geen garantie dat uw kind zich dan veilig door het verkeer kan bewegen. Begeleiding van school naar huis  blijft erg belangrijk.

Zowel op de Hoef als op de Hugo wordt voldaan aan de BVL eisen. BVL staat voor Brabant Veiligheids Label. Ieder jaar worden deze regels aangescherpt en 4 keer per jaar komen alle BVL afgevaardigden van de gemeente Waalwijk bij elkaar om te werken aan een veilig verkeersplan rondom de school. In april wordt hiervoor op school de verkeersweek georganiseerd

Daarnaast beschikt de school over een aantal bedrijfshulpverleners en hanteert de school in geval van calamiteiten een ontruimingsplan. Een paar keer per jaar wordt er met dat plan geoefend.

Verzekering
Het bestuur heeft een collectieve verzekering afgesloten. Deze vergoedt de schade, die kan ontstaan door verschillende oorzaken en waarvoor de school de verantwoordelijkheid draagt.
Deze verzekering heeft een secundair karakter.
Schade aan brillen, kleding e.d. vallen niet onder deze verzekering.
Voor schoolreizen en schoolkamp wordt een aparte verzekering afgesloten. We gaan ervan uit dat de ouders ook een WA verzekering hebben afgesloten, waarmee ze gedekt zijn voor schade aan derden. Als u meent dat er sprake is van aansprakelijkheid door de school neemt u dan a.u.b.contact op met de directie.