Activiteiten


Inloopmiddagen, inloopochtend
Naast de 10-minutengesprekken houden we op een aantal momenten zgn. inloopmiddagen.U kunt dan al dan niet samen met uw kind het werk van uw kind op school bekijken. Eventueel kunt u vragen stellen over de leerstof of de activiteiten in de klas. Het is niet de bedoeling om op deze ‘kijk’ momenten over de vorderingen van uw kind te praten. Maakt u dan even een aparte afspraak met de leerkracht van uw kind.
Op locatie de Hugo bestaat vanaf februari de mogelijkheid om een dagdeel mee te kijken in de klas. Dit vindt plaats in de groepn 1/2 en 3/4. Dit noemen we "een kijkje in de keuken van de klas".

Aan het begin van het schooljaar, in de derde week, zijn er welkomgesprekken. Ouders gaan met de leerkracht in gesprek en samen worden er doelen opgesteld voor het komende leerjaar. Vanaf groep 5 worden de kinderen bij deze gesprekken verwacht.Voor de groepen 3/4 is dit vrijblijvend.

Huiswerk

In de groepen 7/8 op de Hugo en  Hoef worden elke week huiswerkopdrachten meegegeven. In de regel wordt 4 keer per week een taak meegegeven.
Die taken worden genoteerd in een agenda en moeten op afgesproken dagen en tijden weer ingeleverd worden. Dit ter voorbereiding op het voortgezet onderwijs. Door regelmatig in de agenda van uw kind te kijken, kunt u lezen welke taken uw kind moet uitvoeren.
Op de klassenpagina’s van de website kunt u ook steeds de huiswerktaken van uw kind vinden.

Lichamelijke oefening
In de groepen 1 en 2 staat bewegingsonderwijs dagelijks op het programma. De kinderen hebben geen gymkleding nodig. Het kind heeft alleen gymschoenen nodig (liefst met klittenband), die op school bewaard worden.
Voor de overige groepen maakt onze school gebruik van een vakleerkracht gymnastiek
Voor de groepen 3 t/m 8 is gymkleding wel verplicht: een korte broek, t-shirt met korte mouwtjes of turnpak en gymschoenen met witte zolen. Turnschoenen zijn niet toegestaan.
We vragen u als ouder er op te letten dat uw kind zijn/haar spullen op de juiste dag mee naar school neemt en ook weer mee naar huis brengt. Geen gymspullen betekent dat uw kind niet deel kan nemen aan de gymles.


Schoolreis, schoolkamp en buitenschoolse activiteiten
De kinderen uit de groepen 1 t/m 7 van beide locaties gaan1 keer per jaar op schoolreis. Deze schoolreis vindt plaats aan het begin van het schooljaar. In de loop van het voorgaande  schooljaar kan daarvoor gespaard worden. Voor de schoolreis wordt een bedrag van € 25,00 gevraagd.
Over de schoolreisdag krijgt u via een aparte brief  informatie van de schoolreiscommissie.
Ter afsluiting van de basisschoolperiode gaan de kinderen van groep 8 van de Hoef en de Hugo gezamenlijk op schoolkamp. Deze happening is dit schooljaar eind april. Hiervoor wordt een bijdrage gevraagd per kind. Het is mogelijk dit bedrag in termijnen te betalen. Er kan al vanaf groep 7 gespaard worden. Nadere informatie over het kamp ontvangt u van de leerkrachten van de groepen 8. De kosten voor het schoolkamp bedragen € 45,00

Enkele malen per jaar kunnen groepen deelnemen aan buitenschoolse activiteiten zoals een excursie, het bijwonen van een toneelvoorstelling , meedoen met projecten van natuurmonumenten e.d.
Het team zal in veel gevallen een beroep doen op de ouders om de kinderen te vervoeren of te begeleiden. Zonder die extra hulp kunnen deze zaken niet georganiseerd worden.
Hetzelfde geldt ook voor deelname aan sportactiviteiten als het schoolvoetbaltoernooi, het schoolhandbaltoernooi, de schoolzwemwedstrijden en de jaarlijkse sportdag.
Wanneer er hulpouders nodig zijn, zal de groepsouder dit regelen of melden de desbetreffende leerkrachten dit via een oproep op 'Klasbord' of de website van de klas.

Overblijven tussen de middag en de voor– en naschoolse opvang.
Op onze school is het mogelijk uw kind te laten overblijven. In de middagpauze van maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag kunnen de kinderen daarvoor terecht in één van de lokalen (De Hoef) of de aula (Hugo). Is het heel mooi weer dan eten de kinderen buiten aan de pcknicktafels.
Bij het overblijven zijn overblijfouders aanwezig.
De kinderen krijgen thee of water. De lunch nemen de kinderen zelf mee.
Na het eten kunnen de kinderen onder toezicht spelen op de speelplaats. Bij slecht weer spelen de kinderen in de school. Daarvoor zijn een aantal spellen aangeschaft.

De kosten voor het overblijven bedragen:
De Hoef € 1,20 per kind per keer.
De Hugo (wordt verzorgd door Mikz)
- Af en toe overblijven: € 2,80 p/d
- Structureel (vaste dagen of vast aantal dagen) € 2.25

Coördinator over De Hoef: mevr. Nicole van Hal (overblijvendehoef@gmail.com)
Wanneer u vragen heeft over overblijven op de Hugo kunt u terecht bij Mikz.

Voor de voor – en naschoolse opvang kan Uw kind terecht bij de buitenschoolse opvang (BSO) van de Kinderopvang MIKz. Hun pedagogische medewerkers zijn zich ervan bewust, dat u uw kind niet bij de eerste de beste wilt achterlaten.
BSO is voor werkende en studerende ouders goedkoper dan u denkt!
De manier van werken van de BSO is uitvoerig beschreven in het pedagogische plan van Mikz. U kunt dat opvragen.
Inschrijfformulieren: website www.mikz.nl
Telefonische informatie: 0416 – 369660


Veiligheid
We willen dat uw kind en ook het personeel in een veilige omgeving kan spelen en werken.
Dat wil ook zeggen dat er veel aandacht is voor het ‘welbevinden’ van iedereen en dat we pestgedrag zoveel mogelijk willen vermijden. Mocht u merken dat er sprake is van pestgedrag, dan vragen wij u dat te melden. We kunnen dan proberen via gesprekken met ouders, kinderen en andere betrokkenen het pestgedrag zo snel mogelijk de kop in te drukken.

Daarnaast moeten kinderen ook veilig op school kunnen komen.
Op beide locaties zorgen de ouders zelf voor een veilige oversteek van hun kind.
Op onze school wordt systematisch verkeersles gegeven, maar die lessen zijn geen garantie dat uw kind zich dan veilig door het verkeer kan bewegen. Begeleiding van school naar huis  blijft erg belangrijk.

Zowel op de Hoef als op de Hugo wordt voldaan aan de BVL eisen. BVL staat voor Brabant Veiligheids Label. Ieder jaar worden deze regels aangescherpt en 4 keer per jaar komen alle BVL afgevaardigden van de gemeente Waalwijk bij elkaar om te werken aan een veilig verkeersplan rondom de school. In april wordt hiervoor op school de verkeersweek georganiseerd

Daarnaast beschikt de school over een aantal bedrijfshulpverleners en hanteert de school in geval van calamiteiten een ontruimingsplan. Een paar keer per jaar wordt er met dat plan geoefend.

Verzekering
Het bestuur heeft een collectieve verzekering afgesloten. Deze vergoedt de schade, die kan ontstaan door verschillende oorzaken en waarvoor de school de verantwoordelijkheid draagt.
Deze verzekering heeft een secundair karakter.
Schade aan brillen, kleding e.d. vallen niet onder deze verzekering.
Voor schoolreizen en schoolkamp wordt een aparte verzekering afgesloten. We gaan ervan uit dat de ouders ook een WA verzekering hebben afgesloten, waarmee ze gedekt zijn voor schade aan derden. Als u meent dat er sprake is van aansprakelijkheid door de school neemt u dan a.u.b.contact op met de directie.